Поминък

Землището на Салманово е 32,3 кв. км, от които около 18 000 дка са обработваеми земи и ливади. По поречието, както и останалата земя около селото е плодородна, което благоприятства за развитието на  земеделието и го превръща в основен поминък на населението. Основен поминък на жителите е зеленчукопроизводството, отглеждат се и зърнени култури, развито е овощарството и лозарството.

Салмановчани са известни не само с отглеждането на зеленчуци – домати, краставици, пипер и др., но и с отглеждането на т. н. Салманска диня. Благодарение на този отрасъл селото е прочуто като едно от най-добрите в производството на дини в региона и страната. В миналото предимно се е отглеждал местният сорт – тъмнозелена диня, но днес са включени и други видове, внесени в селото отвън.

И затова, като един от най-големите производители, в Салманово е станало традиция организирането на Празника на динята. Провежда се винаги в последната неделя на август и води началото си от 1987 г. По време на празника местните земеделци демонстрират добре развитото производство на дини в района.

В миналото добре развито е животновъдството – овцевъдство и козарство, което задоволявало не само битовите нужди на населението, но и на пазара.

След 9 септември 1944 г. започва създаване на ТКЗС. То се учредява през декември 1948 г. Още с учредяването на земеделската кооперация се възприема бригадната организация на трудовия процес. След масовото навлизане на салмановчани в кооператива през 50-те години се създават полевъдни, градинарски бригади и една лозарска бригада. Обхванати били над 700 работоспособни кооператори, заети и в животновъдните ферми. В самото начало липсата на материална база – машини и стопански сгради създавало огромни трудности. Тя се състояла основно от скромния инвентар, внесен от кооператорите.

През 1958 г. се провежда Общо събрание, на което се взема решение за присъединяването на стопанството към ТКЗС – с. Дивдядово, заедно с кооператива в село Мараш. От 1959 г. ТКЗС село Салманово се води като Смесена растително-животновъдна бригада към ТКЗС – село Дивдядово.

През януари 1990 г., след политическите промени, Смесена растително-животновъдна бригада в Салманово се обособява като ТКЗС „Равна Камчия”. След като просъществува две години се преобразува в Земеделска кооперация „Равна Камчия”. След приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кооперацията прекратява дейността си през 1992 г. и е обявена в ликвидация.

На територията на Салманово има два разсадника – за горски и овощни насаждения. Горският разсадник е създаден от Горско стопанство – Шумен, когато директор е салмановчанинът  Харалан Тодоров. Разсадника захранва с посадъчен материал цяла Североизточна България. В него се произвеждат около 2 000 000 броя семенищни фиданки, топола и пикирани фиданки.

Овощният разсадник е създаден от Благоустройство и комунално стопанство – Шумен, но днес вече се стопанисва от частни производители. Разсадникът е локализиран в землището на село Салманово на площ от 175 дка. Там се размножават над 70 сорта овошки – череши, сливи, праскови, кайсии, ябълки, круши, райска ябълка и други, като се разработват и нови сортове.

Като поминък в миналото се е смятал риболовът и мидаджийството. Не случайно, жители от околните села наричали салмановчани  мидаджии, когато река Камчия била пълноводна и чиста и благоприятствала за развъждане на риба и миди.