Училище

Народна смесена прогимназия – с. Овчарово, Шуменско (1922-1944)

 Прогимназията в с. Овчарово е създадена през 1922 г. В нея учат децата от с. Вехтово, Костена река и Овчарово. Според архивни данни през 1940 г. тя е притежавала имот от 537 дка ниви. Към прогимназията има библиотека, ученически хор и младежки червен кръст. През 1939 г. към нея се открива безплатна трапезария, в която се хранят 69 деца.

 Народно начално училище – с. Овчарово, Шуменско (1893-1944)

Липсват данни за откриването на училището. Училищната сграда е построена през 1893 г. От 1931 г. училището става средищно начално. През 1915 г. то притежава имоти от 66,7 дка ниви, а през 1933 г. – 555 дка. Към него съществува библиотека.