Турско училище

ЧАСТНО ТУРСКО УЧИЛИЩЕ
Информацията за частните турски училища в Преславска околия е много оскъдна. Обикновено те са имали по четири отделения, в които са се обучавали само турчета. Училищните помещения най-често са се намирали в джамиите. Материалната база е била много бедна. Липсвал е училищен двор, библиотека за учителите и учениците, учебни помагала. Обучението се е водило на турски и български език с български и турски учители. Училищата са се издържали от наеми на училищни ниви, от училищни такси, глоби и частни дарения. Такова частно турско училище е съществувало и в с. Нова Бяла река. Информация за него се открива в запазената инвентарна книга и книга на подлежащите за обучение за периода 1935 – 1944 г.

ТУРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Поддържало е и се е грижило за турското училище. Запазена е неговата протоколна книга, от която се вижда, че е съществувало през 1926 г. Негов председател е бил Хюсеин Х. Якубов. Настоятелството е уреждало всички финансови въпроси на училището – заплати на учителите, закупуване на покъщнина, учебни помагала и др.