Начално училище

Началното училище „Хр. Смирненски” в с. Нова Бяла река вероятно е създадено около 1912 г., от когато е намерена книга за посещения и проверки, извършени от училищни инспектори.
Отначало училището се помещава в обществена постройка. През 1949 г. започва строеж на училищна сграда, като е изграден само долният етаж. През 1963 г. е завършена и надстройката и училището разполага с три класни стаи и една за учители. Материалната му база е бедна, а училищните пособия и помагала – недостатъчни. До 1959 г., поради малкия брой ученици, обучението се извършва в слети класове. През учебната 1959/60 г. се извършва сливане на турското училище с българското и обучението се води на български език по единната програма. По това време броят на учениците е 40. През учебната 1968/69 г. нараства на 69. През следващите години той спада поради изселване на част от населението в градовете.
Първоначално учениците са разпределени в три единични паралелки – от І-ви до ІІІ-ти клас, в една смяна. В училището работят един директор и двама учители. От 1989 г., с разкриването на полуинтернатна група, учителският състав се увеличава с един възпитател. През 1993 г. учебните паралелки се увеличават с още една и се обособява IV-ти клас. Само за учебната 1994/95 г. обучението се провежда в слети класове.
Дългогодишни преподаватели в училището са: Стоян Ст. Мъдров, Пенка Василева Мъдрова, Сание Исмаилова, Йорданка Михайлова и др.
До 1989 г. директор на училището е Румяна Христова. След това за кратко време се изреждат Живко Желев – от 1989 г. до 1991 г., Господин Иванов – от 1991 г. до 1994 г., Радка Петрова – след 1994 г.
Извънкласните дейности на учениците за периода преди 1989 г. са свързани с участие в трудови бригади, дни за хигиенизиране и озеленяване на училището, организиране на екскурзии и др. Към училището има сформиран хор и кръжок „Сръчни ръце”. Училищната библиотека разполага с над 500 тома книги.
Всяка година се чества патронният празник на учебното заведение, на който се провеждат спортни състезания, конкурс за най-добра рисунка и др. За новогодишните празници се правят карнавали, посрещане на Дядо Коледа, поднасят се новогодишни поздравления от ученици със саморъчно направени сурвакници.
От 1 юли 2008 г. началното училище в с. Нова Бяла река се закрива. Причината е в малкия брой ученици.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Училищното настоятелство в с. Нова Бяла река се предполага, че е създадено през 1911 г., но запазените исторически материали за него са от 1913 г. Председател на настоятелството по това време е Т. Димитров, членове – Георгиев и Петров, главен учител – Цвятков.
Настоятелството определя кога учениците да бъдат освобождавани от учебни занятия, за да помагат при прибирането на реколтата. Назначава и уволнява учители и помощен персонал. Разрешава финансови въпроси, занимава се с материалната база на училището. Правата и задълженията му са неограничени и дейността му се ръководи и контролира от Окръжната училищна инспекция в гр. Шумен.