Местността „Манастира“ – видео

Легенди за местността „Манастира“ край Нова Бяла река – разказ на Юсуф Абилов Билялов