Поминък и занаяти

Основен поминък на населението в Мадара е земеделието и скотовъдството. В миналото са се отглеждали всички видове животни, характерни за региона. Пчеларството също се практикува от доста голяма група хора. Днес в селото съществува земеделска кооперация ППЗК „Мадарски конник” и Потребителна кооперация „Подкрепа”. Успоредно с основния поминък, са се развивали и занаятите – мандраджийство, кошничарство, абаджийство и шивачество, строителство и производство на строителни материали, което има важно значение за селото. Неговата роля се определя от необходимостта да се осигурят жилища на преселниците, от изграждането на обществени сгради и обекти.

Един от най-старите занаяти в Мадара, наследен от минали епохи и просъществувал повече от 7 века бил воденичарството (мелничарството). Селото било прочуто в региона със своите 10 караджейки (воденици). Те били разположени последователно, една под друга по стръмното дере на Дерменджийската река (Дермен дере), извираща от Голямата пещера на Мадарските скали. През 1924 г. поради засилените разкопки в и около Голямата пещера е закрита първата воденица. След пълното каптиране на водата през 1932 г. са затворени и останалите воденици по Дерменджийската река.

През 1936 г. от с. Калугерица в Мадара се преселват братя Раеви. В местността „Касчаир”, те построяват масивна каменна сграда, която устройват като мелница. За времето си, мелницата работи с пълен капацитет и добива голяма известност в целия Шуменския регион. Поради голямата конкуренция и недобрата организация на работа, мелницата преустановява дейността си през 1999 г.

Каменоделец и дърворезбар

Георги Христов или Бай Георги, както го знаят всички, дълго време работи към Института за паметниците на културата като каменоделец-реставратор. Участва в реставрацията на архитектурните паметници на НИАР Мадара, Велики Преслав, Плиска, Шуменска крепост и старите възрожденски къщи в Шумен. Без специално образование, но роден с талант, който в процеса на своята дейност доразвива и превръща в свое хоби. Къщата си, Бай Георги е превърнал в ателие и музей на уникални творби на изкуството. През годините, в свободното си време, изработва скулптурни фигури на исторически личности и макети на паметници на културата от камък и дърво. Макар да е вече в напреднала възраст, той продължава с художествената творческа дърворезбарска работа.