Образование

Училище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” (първото от 1868, нова сграда от 1923)

През 1856 г., поради липса на сграда, училището е пригодено в одаята на дядо Стоян Саравлу в „Орджак махала”. Носи името „Св. св. Кирил и Методий”. Първият учител е Иванчо Стайков от Беброво, Еленско. През 1864 г. със средства от населението е построено кочовското килийно училище в двора на Злати Радев Радушков. Намирало се е в „Черковната махала”. То се помещава в две стаи, от които едната служи за параклис. До 1877 г. в килийното училище учителстват Спиридонов от Шумен, Иван Найденов от село Дивдядово, Марин Дикиджиев от Шумен, Вълчан от село Кирково, Рачо Иванов от Драгоево, Христо Върбев от Осмар, Иван Драганов и Стоян Карчев от село Кочово. Възнагражденията им са или в натура, или в пари, прехраната осигурява цялото село. Веднага след построяване на църквата започва строеж на училищната сграда до нея. Междувременно за училище се ползва къщата на Абаза Дельо Илиев, която днес се намира зад сегашното читалище.

На 1 септември 1895 г. е осветено новопостроеното училище на мястото на килийното в непосредствена близост до новата църква. Новоназначените учители били Дяко Обретенов и за пръв път в Кочово идва учителка Бянка Георгиева. Дяко Обретенов учителства 9 години в село Кочово, след което се ръкополага за свещеник.

По-крупна личност, дала влог и в духовния живот на Кочово е учителят Димитър Георгиев  Попов. Той е инициатор и основател на читалище „Съединение“ и кооперация „Помощ“.

През 1922-1923 г. се открива прогимназията. През 1927 г. е построено новото училище, за което са изразходвани 1 530 000 лв. По това време учители са Борис Митев, Надежда Митева, Елена Златарева, Здравка Медникарева и др., които успоредно с пряката си училищна работа през всичкото време проявяват и активна обществена дейност.

През 1959 г. се обединяват българското и турското училище. През 1987 г. започва строеж на ново училище, но поради намаляване на учениците след 1990 г. той е спрян. През 2003 г. общината закупува сградата на бившето ТКЗС и АПК в центъра на селото, преустройва я и настанява училището в нея (15 септември 2005 г.). В него учат 77 деца от І до VІІІ клас и работят 13 души персонал. В резултат на миграционните процеси и демографския срив броят на учениците в селото непрестанно намалява и през 2008 г. училището е закрито.

Детска градина

В село Кочово работи Целодневна детска градина „Първи юни”. Тя е построена през 1983 г. в двора на Имамолу.