Стопанство

Основният поминък на първите жители на селото – славяни и прабългари-  е земеделието. За това се съди по откритите селскостопански сечива – косери, лопати, мотики и др. От зърнените култури най-разпространени са пшеницата, ръжта и просото. Добре развито било и лозарството.

Природо-климатичните условия в района са благоприятни и за скотовъдството. Отглеждали са се биволи, коне, овце, кози и др., което се потвърждава от намерените при археологически разкопки,  животински кости.

Въпреки че природните условия са благоприятни, затвореният феодален характер на стопанството и примитивната обработка на земята през турското робство са основните причини  за ниските добиви от земеделие, за бедния и труден живот на селяните.

Към края на 19 в. в селото се зараждат и някои занаяти като : обущарство, сарачество, шивачество, коларо-железарство и др. В първите години след Освобождението не се наблюдават съществени промени  в бита и поминъка на населението. Стопанството запазва своя натурален характер. Обработката на земята продължава да се  извършва с примитивни земеделски сечива.

В началото на 20 век Златар става известно  с добре развитото си лозарство. Наред с Осмар, Преслав и Дивдядово то е пример в този отрасъл. Развиват се овощарството, бубарството, свиневъдството.През 1921 г златарчани за пръв път използват моторна вършачка, закупена от заможен селянин.

Кооперации и сдружения

На 16 декември 1907 г. се основава Земеделско спестовно заемно дружество „Пчела” с 28 души. През 1911 г. се преименува на Кредитна кооперация „Пчела”. Златарчани първи основават кооперативно стопанство.

През 1922 г. се основава още една кооперация  – Всестранно земеделско сдружение „Орало”. Целта на новосъздаденото сдружение е да доставя по-добър земеделски инвентар, машини и стоки. То не просъществува дълго време и през 1932 г се слива с Кредитната кооперация „Пчела”.

През 1934 г. в Златар е основано коневъдно дружество “Паганини”, което съществува до 1947 г.

На 17.V.1945 г.се учредява Трудово кооперативно земеделско стопанство. Така стопаните на Златар се нареждат сред първите 3 села в Шуменски окръг, в които се преминава към кооперативно обработване на земята.

Около 90-те години на 20 век, поради настъпилата обща икономическа криза, кооперация „Пчела” изпада в затруднено финансово положение и прекратява самостоятелната си дейност. Слива се със Земеделска кооперация „Ал. Стамболийски”.

ТКЗС  – Първото основано в Преславска околия и третото в окръга. Датата на учредяване е 19.09.1945 г.Паньо Филев е председател на ТКЗС, а Николай Панайотов е счетоводител.