Образование

Поради липса на запазени документи не са известни подробности за основаването и дейността на училището през годините на османското владичество. За рождена дата на училището в Салманово се смята 1860 г., когато в двора на новопостроената черква „Свети Димитър”, прилепена до западната страна на черквата, е построена стаичка (килийка). Тази стаичка е служила за училище.

Смята се, че в Салманово са съществували килийни училища към църковното настоятелство още през 1850 г., които били настанени в частни къщи, поради липса на черковна сграда.

В своята „Кратка история на училището в Салманово” (1927 г.) Тодор Енев – дългогодишен главен учител и директор на първоначалното училище „Св. Св. Кирил и Методий” не посочва година на основаване на училище, той пише: „Училище съществувало в село Салманово още през време на турското владичество, не се знае  годината на откриването му. Първоначално децата се учели из махалите в частни къщи…”

През 1874 г. в двора на черквата, източно от нея, е построена нова, просторна стая, обособена за училище. Скоро тя се оказва тясна за нарасналия брой ученици. Затова през 1878 г. в същия двор, на югозапад от черквата, е построена още една  училищна сграда с две класни стаи и учителска стая. По-късно, когато в Салманово се обособяват две училища – първоначално и прогимназия, в нея се настанява прогимназията.

Поради многото деца и желанието на родителите децата им да продължат образованието си  и след IV отделение се създали условия за откриване и на прогимназия. Затова било взето решение да се построи нова училищна сграда.

Войните забавят построяването на ново учебно заведение. Въпреки това през 1914 г. започва нейния строеж на мястото на училищната стая в черковния двор. Построява се ново училище, което наричат „Св. Св. Кирил и Методий”. Откриването му било в началото на учебната 1915/1916 г. Тогава първоначалното училище се настанява в новата сграда, а прогимназията в старата. Така в Салманово функционирали две училищните сгради, но по същество става дума за едно училище от I отделение до III прогимназиален клас, тъй като се получавала приемственост на учениците от едното училище в другото. Учителският съвет, училищното настоятелство и училищните форми за извънкласна дейност били съвместни.

Това води до един нов етап в развитието на образованието в Салманово. Прогимназията се превръща в средно училище, тъй като тя се посещавала и от ученици от съседните села – Радко Димитриево и Мараш.  Това създало известни проблеми, защото нямало пансион за прихождащите ученици. По тази причина през 1940 г. Община Златар отпуска 50 000 лв. за изграждане на общежитие. С тях била пригодена една частна сграда. Пансионът се открива през 1942 г., но само за ученици от село Мараш.

През 1929/1930 г. започва да се обсъжда въпросът за нова училищна сграда. След много обществени и финансови пречки, решено било новото училище да бъде изградено в махала Черковна, до сега съществуващата сграда. На 6 октомври 1935 г. е направена първата копка по новия строеж.

Учебната 1936/1937 година започва в новата учебна сграда, а официалното и откриване става на 24 май 1937 г. Тя е на два етажа с пет учебни стаи, дирекция – учителска стая, трапезария с кухня, съблекалня, баня. Към училището била открита и библиотека, чийто фонд през 1944 г. наброява 12 886 тома книги.

През 1951/52 г. двете училища се сливат в едно – основно училище „Кирил и Методий”. През 1961 г. към него се разкрива пансион в освободената сграда, а по-късно през 1971 г. учебната сграда става полуинтернат.