Читалище

Народно читалище „Пробуда” е основано на 12.10.1927 г. от будни младежи, начело с учителя Петър Павлов. Уставът на читалището е приет на събрание на 1 април 1928 г. За читалищно настоятелство са избрани :

Съби Атанасов – председател;

Георги Митев – подпредседател;

Петър Павлов-секретар

Климент Митев – касиер;

и членове съветници – Харалан Георгиев, Тодор Каров и Неко Тодоров

Избира се и контролна комисия  в състав :

Братой Колев – председател

Димитър Петров – секретар

И членове – Иван Генчев и Стойчо Георгиев;

С общи усилия и с участие на по-амбициозните хора в селото, новосформираното читалище се превръща в културен център. Започва активна просветна дейност сред местното население. Провеждали са се курсове по овощарство и лозарство, по готварство и шев, птицевъдство и др. На особен интерес се радва театралната самодейност. Десетки са поставените пиеси в селото и в съседните села Салманово и Мараш.

През 1955 г. на младежки фестивал в Шумен, театралният състав при читалището е награден с грамота и 800 лв.

През 1959 г. е открита новата сграда на читалището. Изменят се някои форми на работа, създават се самодейни групи за изворен фолклор, стари градски песни, художествено слово и изобразително изкуство, както и детска музикално-танцова формация.

Председатели на читалището в селото са били в по-дълъг период от време Руси Динев, Петър Алексиев, Иванка Калчева и в последните години Василка Георгиева.

Към днешна дата секретар на читалището е Кателина Алексиева, а председател е Василка Георгиева.

Самодейците при читалището представят достойно селото и общината на регионални, общински, национални и международни конкурси и събори.

Към читалището работи и библиотека , която обслужва население от около 260  жители. Разполага с около 6000 тома литература, 77  читатели. В услуга на читателите и населението в читалището има и интернет връзка. Към читалището функционират :

1.Група за Изворен фолклор -”Традиция” –автентичен и обработен фолклор

2.Група за стари градски песни – „Листопад”

3.Детска музикална формация „Рио-Дио”

Среща –събор на селото-провежда се в началото на септември и е по повод традиционните „Дни на моето родно село“.

От 2007 г. до днес, по идея на секретаря на читалището Кателина Алексиева, се организира и провежда среща на народните читалища, носещи името „Пробуда”. В тези срещи участват много самодейци с богата културна концертна програма.