Стопанство

ИСТОРИЯ

Кредитна кооперация „Напредък”  в с. Р. Димитриево е основана на 5.11.1920 г. и започва да функционира от 01.01.1921 г. При учредяване  на кооперацията членовете са 46. Председател на кооперацията – Петър Андонов; секретар – Петър Павлов; Осман Мехмедов и Мустафа Османов – членове на бюрото. Основната задача на кооперацията  – кредитиране на своите членове; занимава се и с покупко- продажба на стоки, машини, селскостопански съоръжения, хранителни продукти, пласмент на селскостопански стоки и др. Формира своите средства чрез членски внос, дялов капитал, спестовни влогове, лихви срещу отпускани кредити и банков кредит.

На 18.06.1921 г. с протокол № 12, Общото събрание решава кооперацията да стане член на Общия съюз на българските земеделски кооперации – София.

До 09.09.1944 г. кооперацията се ръководи и контролира от Българската земеделска и кооперативна банка, Районният кооперативен съюз в гр. Шумен и Централния кооперативен съюз – София. Дейността на кооперацията се изразява в търговия на дребно, изкупуване на селскостопанска продукция, кредитиране на членове и приемане на влогове.

ТКЗС „Красная звезда”

На 7.07.1945 г. е създадено ТКЗС в с. Радко Димитриево. На учредителното събрание е избран стопански съвет на ТКЗС с председател Шарбан Русев и четирима членове – Къню Недев, Кою Коев, Харалан Георгиев и Иван Данчев. Кооперативното стопанство стартира с 745 дка собствена земя, 145 дка Фондова и 60 дка стопански двор. Общо 950 декара от 7200 декара обработваема площ за цялото село. Като самостоятелно ТКЗС в селото съществува до 1958 г. Съгласно нормативни разпореждания преминава към Обединено трудово кооперативно стопанство с. Дибич. През 1992 г. в с. Радко Димитриево се образуват две отделни земеделски кооперации: земеделска кооперация „Ген. Радко Димитриев” и земеделска кооперация „Нов път”. Последната не стартира дейност и преминава към З.К. „Ген. Р. Димитриев”.

Към днешна дата :

ХЦ „Инвест“ ООД – Фуражен завод и животновъдство, Свиневъдна компания ООД; Кариера за добив на пясък и баластра, промивана от река Камчия; Тухларна фабрика – Клон на „Керамат“ Каспичан; „Рая – комерс“ ООД – транжорна на месо и месни произведения; „Елкофал“ ООД – плодове и зеленчуци.