Образование

Последното заселване с българи в село Новосел започва през 1900 г. с преселници от Кюстендилско и Еленско. През 1901-1902 г. се преселват значителен брой семейства и така българското население вече е 20 къщи. Будните и родолюбиви българи веднага поемат грижата за образованието на своите деца. Открива се първото българско училище в селото. Инициатори за това благородно дело са Димо Стоев, Тодор Филев и Георги Караиванов. Първата учителка в селото е  Минка Пенова.

Първоначално училището се помещавало под наем в къщата на Пейко Пенчев. Събирали се 35 деца, които образували две отделения. Средствата за покриване на разходите на училището и учителката били събирани  от българските семейства в селото. През първите години от своето съществуване, училището било крайно бедно. Двете отделения учели в една стая, а в съседната живеела учителката заедно с децата и майка си.

През 1903 г. за учител е назначен Марин Шестаков, който настоява училището да се измести в зданието на Мехмед Юмеров – кафене.

На 30 август 1906г. се полага основният камък за построяване на нова сграда за българско училище. Тя се открива на 17 ноември 1907 г.

До 1903 г. в селото съществува само турско училище на мястото на което по-късно е построена детска градина. След откриване на българско училище през 1903 г., то се помещава последователно в редица частни къщи. Първата училищна сграда се изгражда до църквата след края на Първата световна война, но без достатъчно санитарно – битови условия. През 30-те години се строи ново училище, като целта е да се открие прогимназия в с. Новосел и да не се налага децата да ходят до с. Средня. Прогимназия обаче не се открива до 60 – те години на 20 век. За осъществяване на набелязаната цел се отчуждава парцел и започва строителство на пристройка през 1961/62 г. През 80-те години на 20 век зад училището се оформя спортна площадка с футболно  и баскетболно игрище, а в самата сграда – закрит спортен салон. Във връзка с открития по същото време пансион, в училището се доизграждат кухня, столова, баня, спални помещения и вътрешни тоалетни. През 1992 г. е завършена последната пристройка към основната сграда, което дава възможност на учениците от 8 клас в с. Новосел да завършат основното си образование без да се налага да прихождат до с. Средня.

Поради силно намалелия брой ученици, училището в село Новосел е закрито през 2008 г.

Детска градина

Първата местна детска градина се открива през 1962 г. на първия етаж в сградата на основното училище. Тя стартира като полудневна детска градина под ръководството на директора на Основно училище „ Никола Й. Вапцаров”. На 5 ноември 1963 г. се открива целодневна детска градина с директор Игна Дарашка. Детската градина  се помещава в три приспособени стаи в сградата на училището – занималня, спалня, склад за хранителни продукти. За децата е осигурено  и малко помещение за кухня. С откриване на целодневната се закрива полудневната, тъй като децата са малко за две групи.

Поради растящият брой на децата на възраст от 3 до 6 г, възниква необходимост от нова самостоятелна сграда. За място на строежа се определя парцелът на турското училище. Предвидено е да се построят сгради за две групи. Първата сграда е открита на 17.12.1975 г. От 1 септ.1977 г. в нова сграда влиза и другата група.

През 1993 г. поради значително намаляване броя на децата, едната група е закрита.

Към настоящия момент градината е едногрупна със смесен етнически състав.