Стопанство

Основен поминък на населението е земеделието. Отглеждани и днес  са главните зърнени култури- жито, ечемик и овес. В землището на с. Новосел има благоприятни условия за развитие и на лозарството. Отглеждат се десертни и винени сортове грозде -Димят, Болгар и др.

Освен с животновъдство и земеделие, населението на селото задоволява потребителските си нужди с домашно производство  на редица предмети на бита, облекло и храни. Към местните домашни занаяти могат да се причислят направата на домашен сапун, плетене на кошници, направа на селскостопански инвентар, изработване на прибори за хранене от дърво; предене и тъкане на тъкани от вълна и коноп; изплитане на дрехи от домашна прежда;

В селото има  условия и база за развитие на шивашки, търговски и производствени дейности. Засилен e  интересът към жилищните имоти в селото. Съществува частна конна база с елитни породи коне и възможности за конен туризъм .

Някои от местните производители са : РПК, „Сирена“ ЕООД, „АЛ и КО“, ТПК „Единство“.

Занаяти и полузанаяти, които отчасти са отмрели : шивачество, обущарство, коларо-железарство, бъчварство, строителство, дърводелство, сарачество, бръснарство,  кожухарство, плетачество, медникарство  и много други.

Кооперативното начало в с. Новосел се поставя с регистрирането на Всестранната кооперация „Прогрес” в ДВ, бр.209 от 16.11.1919 г. Организатор и пръв неин председател е Васил Харизанов. Дейности на кооперацията : търговия на дребно, обществено хранене, хлебопроизводство, изкупуване на селскостопанска продукция и билки, производство на бяло саламурено сирене, и др.

През м. май 1950 г. се провежда Учредителното събрание на местното ТКЗС ”Победа”. За председател е избран Колю Тодоров, за председател на контролния съвет – Йордан Тодоров и счетоводител Найден Здравков от с.Черенча. С протокол № 4 от 19.09. същата година са приети по-голяма част от местните земеделски стопани, които според устава преди това са подали молби за прием в ТКЗС, към които има декларация с опис на всички техни ниви по местности и декари.

През есента на 1958 г. по нареждане на ОбНС гр. Шумен, става обединение на стопанствата от 7 села – Новосел, Средня, Черенча, Градище, Струйно, П. Волово с център Белокопитово, в едно обединено ТКЗС с председател Павел Аврамов от Шумен. След 4 години решението за обединение е преразгледано в резултат на което селата Новосел, Средня и Черенча се отделят с център второто.

През 1968 година са изградени Аграрно промишлени комплекси (АПК). Обединено ТКЗС в с. Средня заедно с още пет стопанства е включено към АПК Шумен.

След политическите промени през 80-те години на 20 в., през 1991-1992 г. със закон са закрити ТКЗС-тата в България.

В началото на 1993 г. започва подготовка за изграждане на нова частна земеделска кооперация в с. Новосел. Новата кооперация е регистрирана на 14.04.1993 г. под името Частна земеделска кооперация „ Устрем” с. Новосел.

Кредитна кооперация „Прогрес” е основана през 1919 г. и просъществува до 1946 г. Основна и задача е да кредитира своите членове. Занимава се с покупко-продажба на стоки, машини, селскостопански съоръжения, хранителни продукти, пласмент на селскостопански стоки и др. Формира своите средства чрез членски внос, дялов капитал, спестовни влогове, лихви срещу отпускани кредити, банков кредит.